Στόχοι

Κατανοώντας το πρόβλημα

Ένα από τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων που δημιουργείται ετησίως, τον οποίο οφείλουν να διαχειριστούν οι αρμόδιες αρχές.

Ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων και η σταδιακή αύξηση τους, που οφείλονται στις νέες καταναλωτικές συνήθειες, επιτάσσουν τη λήψη μέτρων πρόληψης με στόχο: τη μείωση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους καθώς και άλλες μορφές αξιοποίησής τους.

Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες της περιβαλλοντικής πολιτικής όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα εξαιτίας του όγκου των συσκευασιών που παράγουν.

Βρίσκοντας μια βιώσιμη λύση

Ο οικολογικός σχεδιασμός ενσωματώνει τα περιβαλλοντικά ζητήματα στον σχεδιασμό των προϊόντων με στόχο να βελτιώσει τη βιωσιμότητά τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισής τους ως απορρίμματα.

Ο οικολογικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψιν του όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων, προκειμένου να προσπαθήσει να τις ελαχιστοποιήσει χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, επηρεάζει πολλές πτυχές της παραγωγής των προϊόντων όπως η προμήθεια των πρώτων υλών, η γραμμή παραγωγής τους, η διανομή, η πώληση, η χρήση, η επιδιόρθωση, η επαναχρησιμοποίηση, η διάθεση και πάνω από όλα η μεταφορά τους.

Ο θεμελιώδης στόχος του οικολογικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία προϊόντων που θα έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Η λύση μέσω της καινοτομίας

Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική που αφορά στη μείωση των απορριμμάτων καθώς και την έλλειψη ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης πάνω σε θέματα οικολογικού σχεδιασμού στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, είναι φανερή η ανάγκη δημιουργίας ενός καινοτόμου έργου εντός του Πλαισίου του προγράμματος Erasmus+.

Ο σκοπός του έργου EcoDESforFOOD+ είναι η δημιουργία και η παροχή μιας ολοκληρωμένης επιμόρφωσης πάνω σε όλες τις πτυχές του οικολογικού σχεδιασμού της συσκευασίας για τη βιομηχανία τροφίμων με διεπιστημονική προσέγγιση που θα απευθύνεται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή συσκευασιών για γεωργικά προϊόντα.

Οι στόχοι του EcoDESforFOOD+

Οι βασικοί στόχοι του έργου EcoDESforFOOD+, μέσω της πλατφόρμας, είναι οι εξής:

  • Να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πλήρη επιμόρφωση για τον οικολογικό σχεδιασμό η οποία θα συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου.
  • Να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας παραγωγής γεωργικών προϊόντων μέσω της προώθησης του οικολογικού σχεδιασμού. Ο οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων περιλαμβάνει την αξιοποίηση των μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό τους.
  • Να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια αποδοτική κοινωνία όσον αφορά στη χρήση πόρων, τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων και τη χρήση αυτών οποτεδήποτε είναι εφικτό, κι ως εκ τούτου να την μετατρέψει σε μια «κοινωνία ανακύκλωσης».
  • Να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα και τις εξελίξεις του έργου.