Mål

Förstå problemet

Ett av de största miljöproblemen i de europeiska länderna är den stora mängden avfall som genereras och måste hanteras varje år av berörda myndigheter.

På grund av den stora volym avfall som skapas av förpackningar samt den gradvisa ökningen som har skett genom nya konsumtionsvanor, är det viktigt att förebygga uppkomsten av avfall.

Detta kan göras genom att minska mängden avfall, att återanvända och återvinna så mycket som möjligt samt att försöka utnyttja avfallet på andra sätt.

Dessa prioriteringar är en viktig del av miljöpolitiken i alla länder inom Europeiska unionen. Därtill kan nämnas att livsmedelsindustrin är en av de sektorer som påverkats mest av detta miljöproblem på grund av de stora volymer förpackningar som den tillverkar och använder.

Hitta en lönsam lösning

Ekodesign innebär att man integrerar miljöaspekter redan i utformningen av produkten för att förbättra dess hållbarhet under hela dess livscykel, inklusive avfallsbehandlingssteget.

Ekodesign identifierar alla miljöeffekter som kan uppstå under olika steg av livscykeln för att försöka minimera dessa. Inga avkall på produktens kvalitet eller möjliga applikationer görs.

Däremot kan olika steg i livscykeln som upphandling av råvaror, montering av produkten, distribution, försäljning, användning, reparation, återanvändning, omhändertagande och alla transporter påverkas.

Använda möjligheten

Med hänsyn till både EU:s miljöpolicy om minskning av avfall och avsaknaden av en omfattande och särskild utbildning i ekodesign för livsmedelsindustrin, har möjligheten att utveckla ett nyskapande projekt inom ramen för ErasmusPlus programmet identifierats.

Syftet med projektet EcoDESforFOOD+ är att utveckla och tillhandahålla en omfattande utbildning som behandlar alla aspekter av ekodesign för förpackningar som används inom livsmedelsindustrin. En tvärvetenskaplig och övergripande strategi kommer att användas och projektet riktar sig mot de viktigaste yrkesgrupperna som arbetar med tillverkning av livsmedelsförpackningar.

EcoDESforFOOD+ Mål

Huvudmålen för projektet EcoDESforFOOD+ är:

  • Att ge en allsidig och holistisk utbildning inom ekodesign för att komplementera den traditionella utbildningen för de inblandade yrkesgrupperna.
  • Att förbättra jordbrukets och livsmedelsindustrins hållbarhet genom att främja ekodesign.
  • Att göra Europa till ett mer effektivt samhälle vad beträffar resursanvändning, att skapa mindre avfall och att använda det som en resurs när så är möjligt, för att på så sätt närma sig ett ”återvinningssamhälle”.
  • Att utveckla nya affärsmöjligheter i Europa.

Håll dig uppdaterad med alla nyheter om projektet.